STUDIA CHOREOLOGICA są rocznikiem poświęconym tańcowi, ukazującym się nieprzerwanie od 1999 roku. Założycielem czasopisma był choreolog, antropolog tańca, fundator Instytutu Choreologii w Poznaniu, prof. dr hab. Roderyk Lange. Pierwsze dziesięć tomów (1999–2008) opublikowano w języku angielskim, a autorami tekstów byli badacze tańca z europejskich ośrodków naukowych. Od tomu XI (2010) „Studia Choreologica” stały się organem Polskiego Forum Choreologicznego, a teksty ukazują się w języku polskim. Publikowane artykuły dotyczą szerokiego spektrum zagadnień tanecznych od dotyczących współczesnej kultury artystycznej, poprzez współczesną myśl edukacyjną, polski taniec ludowy czy kultury pozaeuropejskie po kwestie związane z historią i teorią tańca. Autorzy rekrutują się zarówno ze środowiska naukowego, jak i artystycznego. Nad kształtem językowym i poziomem merytorycznym publikacji czuwają doświadczeni redaktorzy, ponadto teksty są poddawane recenzjom naukowym.

Komitet redakcyjny „Studiów” niezmiennie stawia sobie za cel dyskutowanie różnorodnych aspektów tańca od epok minionych po współczesność i ukazywanie jego roli w kulturze. Do współpracy zapraszani są artyści oraz badacze i krytycy tańca.

Redakcja nie narzuca jednej wybranej perspektywy, a kieruje się wyłącznie poziomem merytorycznym tekstów. Dzięki takiemu podejściu ramy „Studia Choreologica” mieszczą różnorodne podejścia do zagadnień tańca.

Grupa odbiorców czasopisma została zdefiniowana dość szeroko, dlatego też kolegium redakcyjne szczególną wagę przykłada do komunikatywności i jasności języka. Mimo że w pierwszym rzędzie czasopismo powstaje z myślą o środowisku tanecznym, to jest kierowane również do przedstawicieli innych dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych, którzy swe zainteresowania badawcze kierują w stronę tańca.

Opublikowane do tej pory siedemnaście tomów „Studia Choreologica” stanowi obszerny, niezwykle cenny i unikalny zbiór artykułów dokumentujących stan badań nad tańcem.

 

 

 

ISSN 1508-1354, nr RPR 3475

 

Redakcja

Urszula Loba-Wilgocka (redaktor naczelna),

Karolina Bilska (redaktor językowy),

Małgorzata Skusa (tłumaczenia na język angielski)

 

Rada Naukowa

Dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. Lech Sokół (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

Prof. Placida Staro (Centro di Ricerca e Documentazione della Cultura Montanara, Piccola Scuola di Musica e Danza della Valle del Savena, Monghidoro)

 

Kontakt z redakcją

ul. Filipińska 1, 61-123 Poznań

e-mail: choreologia@gmail.com

 

Punktacja

Zgodnie z lista czasopism punktowanych (część B), ogłoszoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 roku, za publikację w „Studia Choreologica” przyznaje się 4 punkty.

 

Indeksy

Artykuły publikowane w „Studia Choreologica” są streszczane lub indeksowane w następujących wykazach bibliograficznych:

 

Recenzenci

dr Dominika Byczkowska-Owczarek,

dr Klaudia Carlos-Machej,

dr Agnieszka Chwiłek,

prof. dr hab. Piotr Dahlig,

dr hab. Aleksandra Dziurosz,

prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska,

dr Weronika Grozdew,

prof. dr hab. Bożena Klimczak,

dr Ewa Palamer-Kabacińska,

prof. UMFC dr hab. Tadeusz Kobierzycki

dr Paweł Korobczak,

dr hab. prof. UMFC Beata Książkiewicz,

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski,

dr Jacek Łumiński,

mgr Jadwiga Majewska-Grabowska,

dr hab. Anna Malitowska

dr Magdalena Malska

dr Bartosz Martyna,

dr hab. Tomasz Nowak,

dr Jacek Owczarek,

dr Iwona Pasińska,

dr Zofia Pelc,

dr Aleksandra Rembowska,

prof. dr hab. Lech Sokół,

dr Paulina Trzewikowska-Knieć

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska,

dr Marzenna Wiśniewska

dr Natalia Żakowska

 

Warunki przyjęcia tekstu do druku w „Studia Choreologica”

O przyjęciu tekstu do druku decyduje Redaktor naczelny. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję podlegają procedurze recenzowania, zgodnej ze wskazówkami zawartymi w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Teksty przyjęte kierowane są do recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Obowiązuje zachowanie zasady podwójnej anonimowości (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości), a pisemna recenzja winna zawierać jednoznaczny wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.

 

Teksty muszą być wynikiem samodzielnych badań, nie były wcześniej nigdzie publikowane (dotyczy to także innych wersji językowych) oraz stanowią oryginalny i istotny wkład w rozwój wiedzy. W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu artykułu do druku Redakcja podpisuje z Autorem oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

 

Autor zobowiązany jest przesłać:

1. Tekst i materiały ilustracyjne zgodnie z wytycznymi Redakcji.

2. Streszczenie w języku polskim o objętości maksymalnie 300 słów oraz słowa kluczowe.

3. Biogram zgodny ze wzorem.

4. Oświadczenie.

 

Zapora „ghostwriting”

Informujemy, że na mocy wytycznych zawartych w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Redakcja „Studia Choreologica” jest zobowiązana do eliminowania zjawisk tzw. „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W związku z tym oczekujemy, że Autorzy zwrócą szczególną uwagę na zamieszczanie w swych artykułach dokładnych informacji o ewentualnym udziale innych osób na wszystkich etapach powstawania nadsyłanych tekstów.

 

 

 

© Polskie Forum Choreologiczne 2018